Government of Nepal Department of Electricity Development Government of Nepal
 
 
 
blank
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Letter to Building Contractor

 

सि.नं.

नाम

विषय

पत्र संख्या/च.नं.

पत्रको मिति

अपलोडेड मिति

श्री यूनाईटेड बिल्डर्स/डाँफे/सुनौला खिम्ती जे.भि. निर्माणाधीन भवन सम्बन्धमा ०७४।७५, २४११ २०७५।०१।११ २०७४।१२।११
श्री यूनाईटेड बिल्डर्स/डाँफे/सुनौला खिम्ती जे.भि. निर्माणस्थलमा HVAC को जिम्मेवार व्यक्तिलाई संलग्न गराउने सम्बन्धमा ०७४।७५, २२७८ २०७४।१२।२० २०७४।१२।२१
श्री यूनाईटेड बिल्डर्स/डाँफे/सुनौला खिम्ती जे.भि. निर्माण कार्यको कार्यतालिका तयार गर्ने बैठक सम्बन्धमा ०७४।७५, २१८१ २०७४।१२।१२ २०७४।१२।१४

 

 
 
Copyright Department of Electricity Development. Powered by: Weboo Art