Government of Nepal Department of Electricity Development Government of Nepal
 
 
 
blank
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notices

नेपाल सरकार
ऊर्जा मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग

को

सूचना

जलविद्युत प्रबर्द्धकहरुले आयोजना निर्माण एवं सञ्चालनको लागि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने मालसामानको हकमा भंसार महशुल तथा मूल्य अभिबृद्धि करको सुविधा माग गर्दा विद्युत विकास विभागमा निम्न बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुहुन मिति २०६९।१०।०२ को विभागीय निर्णयानुसार सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

निवेदनको ढाँचा

 
 
Copyright Department of Electricity Development. Powered by: Weboo Art