Government of Nepal Department of Electricity Development Government of Nepal
 
 
 
blank
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notices

नेपाल सरकार
ऊर्जा मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग

१०० कि.वा. देखि १००० कि.वा. क्षमताका आयोजनाहरुको लागि आवश्यक विवरण बुझाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
(सूचना प्रकाशित मितिः २०६९।११।२१ गते)

विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण जानकारी स्वीकृत गराएका तर विद्युत उत्पादनको जानकारी स्वीकृत नगराएका प्रवर्द्धकहरुले हालसम्मको प्रगति विवरण एवं विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण जानकारी स्वीकृतिका लागि दरखास्त दिएका प्रवर्द्धकहरुले जलविद्युत आयोजना अनुमतिपत्र सम्बन्धि निर्देशिका, २०६८ को दफा ६(१) बमोजिमका आवश्यक विवरणहरु यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ (पैंतीस) दिनभित्र यस विभागमा बुझाउनुहुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ । तोकिएको समयावधिभित्र विवरणहरु नबुझाउने प्रवर्द्धकका सर्वेक्षण जानकारीको स्वीकृतिहरु एवं दरखास्तहरु रद्द भई जाने व्यहोरा समेत यसै सूचना मार्फत् जानकारी गराइन्छ ।

 
 
Copyright Department of Electricity Development. Powered by: Weboo Art