Government of Nepal Department of Electricity Development Government of Nepal
 
 
 
blank
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notices

नेपाल सरकार
ऊर्जा मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग
सूचना

नेपाल सरकारको मिति २०६९।६।२३ को (सचिव स्तरीय) निर्णय अनुसार अरुण नदीको विभिन्न क्षेत्रमा जलविद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि दर्ता हुन आएका दरखास्त उपर कारबाही बढाउन सकिने अवस्था नरहेको हुंदा माग भए अनुसारको अनुमतिपत्र जारी नगरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै, दरखास्तसाथ दाखिला हुन आएको धरौटी रकम फिर्ता लिनको लागि सबूद प्रमाण सहित यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिन भित्र यस विभागमा दरखास्त दिन हुन समेत जानकारी गराईन्छ । तोकिएको समयावधि भित्र धरौटी फिर्ता नलगेमा प्रचलित कानून बमोजिम राजश्व खातामा जम्मा गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ ।

दरखास्त सम्बन्धी विवरण

S No Project Capacity (MW) River Appn Date Promoter Address
1 Kimathanka Arun 30 Arun 8/5/2064 Kimathanka Hydropower P Ltd. Putalisadak, Kathmandu. Ph. No. 5543850/4283510. Fax: 977-1-5543850G.P.O. Box: 12637
2 Midle Arun 40 Arun 8/10/2064 Guna raj Ghimire/ Pragmatic Power Pvt. Ltd. Mahalaxmisthan-15, lalitpur. Ph. No. 5527469,5523784, 9841644247
3 Gola Arun 90 Arun 9/26/2064 Kamet Agrofarms Pvt. Ltd.  
4 Chokan Lingam 520 Arun 11/30/2064 Larsen & Toubro power Development Ltd. 2nd Floor, 3 Sudeep Plaza, MLU, Pocket-4, Sector-11, Dwarka, New Delhi-110075, Fax. 91-11-47500100
5 Ande Pipal Arun 1200 Arun 11/30/2064 Larsen & Toubro power Development Ltd. "
6 Lunsun Pepuwa 300 Arun 11/13/2064 Larsen & Toubro power Development Ltd. "
7 Arun-II 1300 Arun 1/23/2065 Serida Power Ltd Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 41523700
8 Arun-4 Hydropower Project 303 Arun 5/17/2067 Hanurang Projects Limited,India Bhatbhateni Power Private Limited, Nepal 10, princep Street, Kolkota 700072, West Bengal, India
9 Arun-5 Hydropower Project 401.22 Arun 5/17/2067 Arissan Infra Projects Limited, Bhatbhateni Power private Limited 10, princep Street, Kolkota 700072, West Bengal, India
10 Middle Arun Hydropower Project 204 Arun 5/18/2067 Sew Infrastructure Ltd Greenland Road, Begumpet.Hyderabad-500016, A.P. India, Tel. No. 040-23402153, 23403273, Fax No. 040-23405016,23417553
11 Upper Arun 335 Arun 8/3/2063 Larsen & Toubro Limited  
12 Upper Arun 335 Arun 7/5/2065 Nepal Electricity Authority Ratnapark, Kathmandu
13 Upper Arun 335 Arun 10/23/2065 Satluj Jalbidhyut Nigam Limited  
14 Upper Arun 465 Arun 4/10/2068 North west Hydro Consulting Engineers, CHECC and Reliable Hydropower Company Limited  
15 Upper Arun   Arun 12/29/2068 Chilime Hydropower Company Limited Lazimpat,  Kathmandu
 
 
Copyright Department of Electricity Development. Powered by: Weboo Art