Government of Nepal Department of Electricity Development Government of Nepal
 
 
 
blank
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको सूचना

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत सेवाको बढ्दो लागत, प्राधिकरणको आगामी १ बर्षको बजेट प्रक्षेपणको आधार र प्राधिकरणको वित्तीय घाटा सन्तुलन कायम गर्ने जस्ता विविध कारणहरु दर्शाई महसूल समायोजन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश हुन आएको छ । सो प्रस्तावमा विद्युत महशुल दर औसतमा २० प्रतिशत वृद्धि गर्न माग भई आएको छ । आयोगबाट सो प्रस्तावमाथि अध्ययन छलफल र परामर्श गर्ने सम्बन्धी कामहरु भइरहेको छ। यस सम्बन्धमा आयोगबाट कारबाही अघि बढाउन उक्त प्रस्तावउपर सबै सरोकारवालाहरुसँग राय/सुझाव/प्रतिक्रिया लिन मनासिब देखिएकोले आफ्नो राय/ सुझाब/ प्रतिक्रिया यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र निम्न ठेगानामा आईपुग्ने गरी उपलव्ध गराई सहयोग गर्न हुन सम्बन्धित सबैको लागि यो सूचना सार्वजनिक गरिएको छ । थप जानकारीको लागि विद्युत विकास विभागको वेभसाइट हेर्नु हुन अनुरोध छ ।

सम्पर्क ठेगाना:
विद्युत महशुल निर्धारण आयोग, विद्युत विकास विभाग,
भक्तिथापा मार्ग, अनामनगर काठमाण्डौं
टेलिफोन नं. ४४८१४०४ फ्याक्स नं. ४४८०२५७
Website: www.doed.gov.np,
Email: etfc@doed.gov.np

 
 
Copyright Department of Electricity Development. Powered by: Weboo Art