Government of Nepal Department of Electricity Development Government of Nepal
 
 
 
blank
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Penalised Promoter

२०७४ श्रावण पश्चात विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३८ वमोजिम दण्ड सजाय पाएका प्रवर्द्धकहरुको विवरणः

सि.नं.

प्रवर्द्धकको नाम

आयोजनाको नाम एवं क्षमता

दण्ड सजाय रकम रु.

दण्ड सजाय भएको कारण

निर्णय मिति

बज्र इनर्जी भेन्चर्स प्रा.लि. बज्र मादी ज.वि.आ. (२४,८०० कि.वा.) रु. ५०००।- शर्त संख्या ७(ङ) उल्लंघन गरेको ०७५।०४।०८
रारा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. अपर पराजुली खोला ज.वि.आ. रु. ५०००।- विभागको स्वीकृति नलिई कम्पनीको संरचना परिवर्तन गरेको तथा प्रा.लि. लाई लि. मा लगेको शर्त ७(घ) उल्लंघन गरेको) ०७५।०३।१८
मनाङ्ग ट्रेड लिंक प्रा.लि. तल्लो मोदि खोला ज.वि.आ. रु. ५०००।- विभागको स्वीकृति नलिई कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी वि.उ. १८७ शर्त ७(घ) उल्लंघन गरेको ०७४।०९।२५
हिमाल पावर लिमिटेड झाक्रे साना ज.वि.आ. ६३५ किलोवाट रु. ५०००।- विभागको स्वीकृति नलिई कम्पनीको आयोजना संचालन गरेको विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३(१) उल्लंघन गरेको ०७४।०९।१९
पोखरी हाइड्रोपावर प्रा.लि. सभाखोला बी ज.वि.आ. १५.१ मेगावाट रु. ५०००।- विभागको स्वीकृति नलिई कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी वि.उ. १८७ शर्त ७(घ) उल्लंघन गरेको ०७४।०९।१९
सिसा हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी प्रा.ली सिसा खोला ए ज.वि.आ. २.८२ मेगावाट रु. ५०००।- विभागको स्वीकृति नलिई कम्पनीको शेयर संरचना परिवर्तन गरेको तथा प्रा.लि. लाई लि. मा लगेको शर्त ७(घ) उल्लंघन गरेको) २०७४।०७।२७

 

 
 
Copyright Department of Electricity Development. Powered by: Weboo Art