Sano Gaucharan, Kathmandu, Nepal     (977-1-) 4534119      (977-1-) 5244257     info@doed.gov.np

नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदनको तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना